Sejladsbestemmelser

Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder ”Tilladelse til kapsejlads uden krav om gyldigt klassebevis for Optimistjoller”. I det omfang der er uoverensstemmelse mellem DS´s kapsejladsregler / DS´ sejladsbestemmer og nedenstående sejladsbestemmelser er nedenstående sejladsbestemmelser gældende.

Tilmelding

For at kunne deltage skal sejlerne tilmelde sig sejladserne gennem registrering i bureauet inden kl. 09.30.

Sejladsplan

 • 09.55 Varselssignal for første sejlads.
 • ??.?? Frokost på land for C-sejlere
 • 15.00 Der gives ikke varselssignal efter dette tidspunkt

Meddelelser til deltagerne

Meddelelser til deltagerne vil blive slået op på den officielle opslagstavle som er placeret på terrassen umiddelbart for enden af klubhuset.

Ændring i sejladsbestemmelserne

Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive slået op på den officielle opslagstavle før kl. 09.00 på den dag, hvor den vil træde i kraft.

Signaler

Signaler der gives på land, vil blive hejst på signalmasten ved klubbens terrasse. Signalflag ”AV” ledsaget af to lydsignaler betyder ”kapsejladsen er udsat.” Varselssignal vil blive givet mindst 30 minutter efter nedhaling af ”AV” ledsaget af et lydsignal. Dommerskibet fører SSS-klubstander.

Følgebåde

Banen (Se skitserne)

Der sejles på trapezbane med fælles start/mållinie og mærker, bortset fra bundmærke.

Mærker skal holdes om bagbord.

Den fælles startlinje består af en gul flagbøje på bagbord side af startlinjen og startfartøj (en motorbåd) som styrbord mærke.

Den fælles Mållinje består af en blå flagbøje på styrbord side af mållinjen og startfartøj (en motorbåd) som bagbord mærke.

Det fælles topmærke er et orangeformet oppusteligt mærke.

De 2 fælles slagmærker er orangeformet oppustelige mærker.

Bundmærket for optimister er sammensat orangeformet oppustelige mærker.

Eventuelt erstatningsmærke vil være en gul flagbøje.

Start

Varslingssignalet for klasserne er:

 • A-optimister: Talstander 1
 • B-optimister: Talstander 2
 • C-optimister: Talstander 3
 • 29’er og Feva-XL: Talstander 4
 • Zoom 8:  Talstander 5

Sejladser vil blive startet som beskrevet i regel 26 med følgende tilføjelse:

 • For at varsko både om, at en sejlads eller serie af sejladser snart vil blive startet, hejses et orange flag på startfartøjet (sammen med angivelse af et lydsignal) mindst fire minutter før et varselsignal afgives.

Startlinjen vil være mellem startlinjemærkerne.

En båd, som ikke er startet senest 4 min. efter sit startsignal, vil blive noteret ”ikke startet”. Dette ændrer regel A4 og A5.

Hvis nogen del af en båds skrog, besætning eller udstyr er på banesiden af startlinjen i de sidste 2 minutter inden dens startsignal, vil kapsejladskomiteen vise signalflag V. Det vil blive vist indtil alle både er på startsiden af startlinjen. Fejl i signaleringen med signalflag V kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

Obs.: Husk at det er signalflagene der gælder, hvis lydsignal udebliver.

Tilbagekaldelse

Individuel tilbagekaldelse i forbindelse med starten signaleres med signalflag ”X”

Mærkeflytning

For at ændre næste mærkes position, vil kapsejladskomitéen enten flytte det oprindelige mærke (eller mållinjen) til en ny position, eller udlægge et nyt mærke og fjerne det oprindelige mærke så hurtigt som det er praktisk muligt. Regel 33 (a) ændres som følger: Der kan nøjes med at vises signalflag C ledsaget med gentagne lydsignaler.

Tidsbegrænsning

Tidsbegrænsningen er 20 minutter, idet alle både inden for samme løb skal være taget i mål senest 20 minutter efter første båd i løbet. Sidste sejlads igangsættes ikke efter kl. 15.30

Fortsat sejlads

Signalflag ”T” på dommerbåden betyder fortsat sejlads. Startproceduren igangsættes hurtigst muligt.

Frokost

Signalflag ”F” på dommerbåden betyder frokost på land. Det forventes at C-sejlere spiser frokost på land og alle andre på vandet.

Hjælp på vandet

Under kapsejlads må sejlere ikke modtage nogen form for hjælp udefra. Følgebåde fra klubben vil dog søge at hjælpe de bagerste 3-4 sejlere rundt.

Pointberegning

Lavpointsystemet anvendes. Hvis der er mere end 5 sejladser kan det dårligste resultat fratrækkes. Hvis der er mere end 8 sejladser kan de to dårligste resultater fratrækkes.

Protester

Protester skal indgives mundtligt ved måltagning og protestskemaer udleveres i bureauet og skal afleveres samme sted senest 30 minutter efter at dommerbåden har fortøjet i havnen.

Præmier

Der er præmier til all deltagende både og pokal til hver 3. startende båd. Dvs. 4. startende båd udløser præmie nummer to i en given klasse.

Klasser

Der sejles i følgende klasser:

 • Optimist A
 • Optimist B
 • Optimist C
 • FevaXL
 • 29’er
 • Zoom 8

Vindstyrke

 • 29-ere starter ikke ved vindstyrker over 12 m/sek
 • FEVA-sejlere starter ikke ved vindstyrker over 12 m/sek.
 • Zoom 8 starter ikke ved vindstyrker over 12 m/sek.
 • A-optimister starter ikke ved vindstyrker over 12 m/sek
 • B-optimister starter ikke ved vindstyrker over 10 m/sek.
 • C-optimister starter ikke ved vindstyrker over 8 m/sek.

Radiokommunikation

Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion omfatter også mobiltelefoner.

Ledsagerbåde

Holdleder-, træner- og andre ledsagerbåde skal befinde sig mindst 50 meter fra enhver kapsejlende båd. Kapsejladskomiteen kan udpege enkelte trænerbåde til at hjælpe C-sejlere. Den eller disse trænerbåde er en del af kapsejladskomiteen på vandet.

Ansvarsfraskrivning

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

Forsikring

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial