Ekstraordinær generalforsamling

Søndag den 14. juni 2018 kl. 17:00 i klubhuset

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Orientering ved formanden
 3. Andenbehandling af vedtægtsændringer, fremsat af bestyrelsen på sidste ekstraordinære generalforsamling, som ikke kunne vedtages grundet et fremmøde på under 1/3 af stemmeberettigede medlemmer (tilføjelserne er fremhæve med fed skrift herunder):

7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamling er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Annoncering på klubbens hjemmeside kan anvendes.

På tilsvarende måde bekendtgøres dagsordenen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagne skal optages i dagsordenen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

 1. 8. Dagsorden.Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forgående år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forgående år til godkendelse samt budget for det aktuelle år.
  4. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af kasserer.
  8. Valg af den øvrige bestyrelses 3 medlemmer.
  9. valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
  10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  11. Eventuelt.

4. Valg af Revisor: Idet Peter Tversted er blevet bestyrelsesmedlem

5.Valg af suppleant: Bestyrelsen foreslår Lisbeth

6. Bestyrelsens beretning for 2017

7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2017

8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling

Søndag den 8. april 2018 kl. 15:00 i klubhuset

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Orientering ved formanden.
 3. Andenbehandling af forslag fremsat af Per Reinholdt på sidste ordinære generalforsamling, som ikke kunne vedtages grundet et fremmøde på under 1/3 af stemmeberettigede medlemmer (tilføjelserne er fremhævet med fed skrift herunder):

————————

11. Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene. Bestyrelsen består af 5 personer, – formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Genvalg kan finde sted. Listevalg kan ikke finde sted. Bestyrelsen er ulønnet.
Bestyrelsen er pligtig at udarbejde en Forretningsorden, som beskriver organisation/udvalg med tilhørende kompetencer – specifikt om disponering af omkostninger og andre forpligtigelser. Forretningsordenen skal tiltrædes skriftligt af alle nye bestyrelsesmedlemmer og af alle ved justeringer heraf. Vedtægter og opdateret Forretningsorden skal publiceres på www.sssejlklub.dk.

 13. Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Driftsregnskab og status skal afspejle opdeling i Junior og senior aktiviteter jævnfør gældende hovedkontoplan, som bestyrelsen kun kan ændre for regnskabsperiode(r) som følger en generalforsamling, hvor samlet forslag hertil er forelagt i forbindelse med dagsordenens punkt 3. Regnskab og budget.
Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskabet og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

——————–

4. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, som vil flytte den ordinære generalforsamling fra november til marts. Forslaget er motiveret af et ønske om, at gøre aflæggelsen af regnskabet mere relevant, for sejlklubbens medlemmer. Ændringer er fremhævet med fedskrift herunder:

—————–

7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamling er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Annoncering på klubbens hjemmeside kan anvendes.

På tilsvarende måde bekendtgøres dagsordenen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagne skal optages i dagsordenen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

8. Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det foregående år.
3. Forelæggelse af regnskab for det foregående år til godkendelse samt budget for det aktuelle år.
4. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af den øvrige bestyrelses 3 medlemmer.
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

———————-

5. Valg af kasserer: Bestyrelsen foreslår John Bjørn Olsen.

6. Valg af suppleant: Bestyrelsen foreslår Peter Tversted.

7. Eventuelt

Ordinær generalforsamling

Søndag den 26. november 2017 kl. 11:00 i klubhuset

Dagsorden:

I henhold til vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab for 2016 til godkendelse, samt budget for 2018.
 4. Behandling af indkomne forslag – se nedenfor *)
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingenter og brugergebyr, som hidtil, pristalsreguleres efter nettoprisindekset, september til september.
 6. Valg af formand – bestyrelsen foreslår Jørn Grankvist
 7. Valg af kasserer –  p.t. vacant, motiveres ved mødet
 8. øvrige 3 medlemmer. Bestyrelsen foreslår Michael Melbye (formand for ungdomsudvalget), Jacob Hoffmann-Petersen og Erik Magius. Michael Melbye er indstillet af Ungdomsafdelingen på det årlige møde med ungdomssejlerne og deres forældre.
 9. Valg af 1 Suppleant til bestyrelsen – bestyrelsen foreslår André Stokholm
 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Peter Tversted og Peter Bang, som begge modtager genvalg.
 2. Eventuelt

*)Forslag fra Per Reinholdt har været forelagt bestyrelsen:

Motivering af forslag til supplering af vedtægter

SSS har over ca 25 år udviklet sig positivt og trinvist med en klar struktur og fast styring af aktiviteter og økonomi – det meste baseret på retningslinjer tilbage fra 1970’erne. Disse er ikke afspejlet i vedtægterne.

Denne ”mangel” vil jeg derfor foreslå generalforsamlingen at afhjælpe. Rent teknisk som 2 tilføjelser til eksisterende paragraffer:

 • 11. Bestyrelsen
Efter første punktum indsættes:
”Bestyrelsen er pligtig at udarbejde en Forretningsorden, som beskriver organisation/udvalg med tilhørende kompetencer – specifikt om disponering af omkostninger og andre forpligtigelser. Forretningsordenen skal tiltrædes skriftligt af alle nye bestyrelsesmedlemmer og af alle ved justeringer heraf. Vedtægter og opdateret Forretningsorden skal publiceres på www.sssejlklub.dk
 
 • 13. Regnskab
Efter andet punktum indsættes:
”Driftsregnskab og status skal afspejle opdeling i Junior og senior aktiviteter jævnfør gældende hovedkontoplan, som bestyrelsen kun kan ændre for regnskabsperiode(r) som følger en generalforsamling, hvor samlet forslag hertil er forelagt i forbindelse med dagsordenens punkt 3. Regnskab og budget”

Det reviderede regnskab for 2016 finder du  her.

Efter generalforsamlingen byder sejlklubben på silde- og ostebord.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial