Stemningsbilleder fra mandags-kapsejladserne i 2023

Download regelsæt kapsejlads 2024

Generelt

Der sejles efter Dansk Sejlunions kapsejladsregler.

 

Starttidspunkt

Til og med uge 33 startes kl. 19:

Varselssignal (5 min) tilstræbes afgivet kl. 18:55 og start kl. 19:00

 

Fra og med uge 34 (19. august) startes kl. 18:30:

Varselssignal (5 min) tilstræbes afgivet kl. 18:25 og start kl. 18:30

 

Gyldig tilmelding

For at kunne kontakte de deltagende både, vil kapsejladskomitéen bede om

 • *) bådnavn, bådtype og DH-mål
 • *) skippers navn, mobiltelefonnummer og mailadresse.
 • gasts navn, mobiltelefonnummer og mailadresse.

En gyldig tilmelding kræver, at de stjernemarkerede oplysninger er sendt til kapsejladskomitéen inden skippermøde forud for den første sejlads, som båden ønsker at deltage i.

Man kan benytte mailadressen kapsejlads@sssejlklub.dk

Kapsejladskomitéen vil opbevare en liste med ovenstående oplysninger.

På SSS-hjemmeside, hvor dette sejladsreglement kan findes, er en beskrivelse af hvordan klubben håndterer personoplysninger.

Ved oplysning af kontaktoplysninger og deltagelse i kapsejlads accepteres denne håndtering.

 

Eftertilmelding

Eftertilmeldte både medtages på samme vilkår som både, der er tilmeldt rettidigt.

En gyldig eftertilmelding skal ske inden skippermøde for første sejlads, som båden ønsker at deltage i.

For at deltage skal kapsejladsudvalget have information om bådtype, bådnavn, GPH-mål samt skippers navn, telefon og mailadresse.

Man kan benytte mailadressen kapsejlads@sssejlklub.dk eller finde kapsejladschefens telefonnummer på hjemmesiden https://sssejlklub.dk/bestyrelsen-2/

 

Skippermøde

Skippermødet benyttes til at informere om eventuelle ændringer og bør ikke tage mange minutter.

Samtidig kan ’ledige’ gaster melde sig og finde både at gaste på.

Skippermøde holdes 1 time før start, dvs.

 • til og med uge 33 holdes skippermøde kl. 18:00 ved klubhuset.
 • fra og med uge 34 holdes skippermøde kl. 17:30 ved klubhuset.

 

SSS kapsejladsbane

Vælges af dommer blandt de 5 faste bøjer.

Der sejles en trekant: Kryds til topmærke, skæring til slagmærke, skæring til bundmærke. Derpå en ”pølse” med kryds til topmærke, plat læns til bundmærke, kryds til måltagning ved topmærke.
I alt 3 kryds for en almindelig kapsejlads.

Banen gennemsejles med mærkerne til samme side, som en tænkt snor kunne strammes igennem banen.

 

Sejladsen

Deltagere bør holde sig nær dommerbåd for at følge horn og flagsignaler.

 

VHF

Alle vigtige informationer forud for sejladsen vil blive kommunikeret et antal gange over VHF-kanal 77, 10 minutter før planlagt sejlads.

 

Startlinje på kryds

Mellem dommerbåd og en af de 5 faste bøjer.

Dommer vil ankre, så startlinjens bøje passeres på samme side som de øvrige faste bøjer i kapsejladsen.

 

1 minuts regel

Ingen del af båden må være over startlinjen i det sidste minut før starten. Både der i det sidste minut før starten er over startlinjen, må ikke vende tilbage over startlinjen, men skal sejle tilbage over startlinjens forlængelse, inden båden må starte.

 

Startsignaler

Før varselssignal sætter dommerbåd tre talstandere med numre på bøjer, der skal rundes i rækkefølge som flagene oppefra, idet øverste flag er første mærke.

Bøjer holdes på samme side som fast bøje ved start.

5 min. til start Varselssignal Signalflag A op 1 trut   
4 min. til start Klarsignal Signalflag P op 1 trut   
1 min. til start Et-minut signal Signalflag P ned 1 langt trut   
Start Startsignal Signalflag A ned 1 trut   

Signalflag er tidsangivende, lydsignal/trut kan svigte.

 

Tyvstart (en båd       mange både   )

En enkelt eller få både: Signalflag X ( ) og lydsignal/trut.
Signalflag X vises indtil tyvstartede både igen er bag startlinje, dog ikke længere end 4 minutter.

Ved mange både i tyvstart, fejl i proceduren eller stort vindspring: 2 lydsignaler/trut og første lighedsstander  sættes.

Når der igen gives lydsignal/trut og første lighedsstander nedhales, er der 1 minut til varselssignal. I alt 6 lydsignaler ved omstart.

Afkortning eller opgivelse af startet sejlads   ( )

2 lydsignaler/trut og signalflag S  på dommerbåd betyder afkortning (huskeregel Short).

I meget svag vind er det muligt, at dommerbåd afkorter banen før start, så der kun sejles til første mærke. Inden varselssignal sættes signalflag S og der afgives 2 lydsignaler/trut og kun banens første talstander sættes.

En sejlads kan afkortes hvor som helst på banen med 2 lydsignaler/trut og signalflag S. Ny mållinje er da ved et rundingsmærke: mellem mærket og dommerbåd, hvorfra signalflag S vises. Afkortning skal ske inden den første båd passerer mållinjen for den afkortede bane, hvor dommerbåden er opankret med hejst blåt målflag og signalflag S.

Er kapsejlads i gang i håbløst stille vejr, kan dommerbåd give 3 lydsignaler/trut i betydning: Sejlads afsluttet. Både, som ikke er kommet i mål, kan sejle hjem.

Aflysning af sejlads i havn   ( over )

Hvis vejret betinger det, fx vindstille eller meget hård vind kan dommer aflyse sejladsen. Signal på land er signalflag N (ternet ”broflag” som faktisk betyder ”Nej”) over flag A (hvidt-blåt ”dykkerflag”).

Sker aflysning mindre end 1 time før varselsskud, vil der på havnen blive givet 3 lydsignaler/trut.

 

Ændring af banens næste ben ( )

Dommerbåd kan i sjældne tilfælde sejle ind foran forreste båd og vise signalflag C (næsten Thailands flag) med gentagne lydsignaler.

Nye mærker og ny bane kan prajes.

 

Mållinje

Mellem opankret dommerbåd og et banemærke.
Dommer giver lydsignal ved målgang.

Tidsbegrænsning

Der er en tidsbegrænsning på 2 timer efter startsignal. Herefter tages både ikke i mål.

Straf

Mærkeberøring gøres god igen med én 360 graders vending.

Andre fejl og overtrædelse af DS Kapsejladsregler kræver 2 gange 360 graders vending.
Én 360 graders vending består af 1 stagvending og 1 bomning.

 

Sejlads uden dommerbåd

Hvis det ikke er muligt at stille med dommerbåd benyttes start med omvendt handicap.

Med omvendt handicap tildeles hver båd sit handicap på forhånd, så langsomste båd starter først og hurtigste båd starter sidst. Teoretisk skal alle både passere mållinjen samtidigt.

Første båd i mål er derfor overaltvinder i sejladsen.

Skippermøde

Hvis der skal sejles med ’omvendt handicap’ oplyses dette på skippermødet inden sejladsen.

Her oplyses om:

 1. Banen.
 2. Startlinjen.
 3. Mållinjen.
 4. Antal minutter og sekunder efter første båds start, som den enkelte båd skal starte.
 5. Antal minutter og sekunder efter første båds start, som båden foran skal starte.

Startprocedure med omvendt handicap

Starten skal ske med banemærket tæt om styrbord eller bagbord. Hvis banens mærker skal holdes på styrbords side, skal startmærket også. Hvis banens mærker skal holdes på bagbords side, skal startmærket også.

Ved at passere tæt om banemærket er det mere tydeligt om passage sker på korrekt tidspunkt, så tvist om tidspunkt for passage af startlinje minimeres.

Efter start skal man holde øje med, om den næste startende båd starter på korrekt tidspunkt.

Måltagning ved omvendt handicap

Mållinje skal passeres med banemærke tæt om styrbord eller bagbord på samme side som øvrige banemærker.
Når mållinje passeres, skal man notere foranliggende og bagvedliggende båd, så man kan tjekke at resultatliste er korrekt.

Både fra andre havne

Deltagende både fra andre havne vil modtage en SMS med starttidpunkt. SMS’en kan fx have dette indhold: ” Bane: 1,3,2,1,3,1,3  Respit 00:03:27”

 

Efter sejladsen

Protestkomité

Kapsejladskommiteen har udfærdiget en positiv liste over mulige deltagere i en protestbehandling. Herfra udvælger dommeren de to personer, som skal udgøre en jury til behandling af en protest.

 

Beregning af præmietid

Ved resultatberegning benyttes målebrevets værdi GPH.

Nedenstående beregning er hentet fra https://dh.websejler.dk/da/somiletid2 :

DH kapsejladsresultater med sømiletider, TA, beregnes efter metoden “tid på distance” på følgende måde:’

CT = ET + [(TAS – TAA) * CL]

 • CT er præmietiden (corrected time), afrundet til hele sekunder
 • ET er sejltiden (elapsed time) i hele sekunder, fremkommet ved tidtagning af hver deltagende båd i kapsejladsen
 • TAS er sømiletiden for referencebåden på den valgte banetype og vindstyrke – den mest langsomme båd i kapsejladsen – båden med den største sømiletid. Det kan være en tænkt båd, fx TAS = 2000 s/nm
 • TAA er målebrevets GPH sømiletid for hver båd
 • CL er banelængden i sømil [nm]

Båden med den mindste CT er vinder.

Samlet pointberegning

Kalenderafsnittet beskriver hvilke sejladser, der medregnes i klubmesterskabet.

Pointtildeling

Fuldførende både tildeles point svarende til deres placering i sejladsen, så en førsteplads giver 1 point, en andenplads 2 point og så fremdeles.

En båd som er i startområdet, men som ikke starter (DNS), udgår (DNF) eller bliver diskvalificeret (DSQ), tildeles point svarende til en sidsteplads blandt de deltagende både i den pågældende sejlads.

En båd, der ikke møder frem til start (DNC), tildeles point svarende til en sidsteplads blandt det samlede antal både i sejladsserien.

Eftertilmeldte både

Når eftertilmeldte både registreres, reguleres point for deltagere i tidligere sejladser ikke.

Eftertilmeldte både oprettes i resultatskema i den rækkefølge eftertilmeldingen sker.

Ved oprettelse tildeles en eftertilmeldt båd point svarende til antal tidligere tilmeldte både plus 1 i allerede afviklede sejladser.

Fratrækkere

Dårligste sejladser fratrækkes, idet antallet af fratrækkere bestemmes af antallet af startede sejladser.
Hvis en sejlads aflyses, tæller sejladsen ikke med som en startet sejlads.
5-9 startede sejladser giver 1 fratrækker, 10-14 startede sejladser giver 2 fratrækkere og mere end 15 startede sejladser giver 3 fratrækkere.

I kalender for sejladser er der planlagt 15 sejladser, så hvis alle gennemføres, vil der være 3 fratrækkere.

Distribution af resultater

Resultater vil blive annonceret på Facebook i gruppen for Snekkersten Skotterup Sejlklub samt som Bcc-mail til skipper på alle både, der er tilmeldt.

 

Ostekaravane

Kapsejladsudvalget udsender en liste over, hvem der er ansvarlig for ostemadder på hvilke datoer.

Vi venter på dommeren, så ostemadder spises først, når dommerbåd har lagt til!

 

Nye gaster

SSS vil gerne slå et slag for, at der kan komme nye sejlere.

Via ungdomsafdelingen vil SSS derfor informere om muligheden for at deltage i mandagssejladserne.

Vi vil fortælle, at de er velkommen til at komme til sejladsens skippermøde i klubhuset kl. 18. Fra uge 34 er skippermødet kl 17:30.

Nye gaster kan få små eller store opgaver og ellers veje mest muligt til luv.

Betragt det som et privilegie, hvis du bliver spurgt. De unge kan hive en genua hjem på 3 sekunder 😉

 

Deltagergebyr 2024

Deltagergebyr udgør kr. 1000,- for både hjemmehørende i Snekkersten Havn.

Betaling kan ske via Mobilepay til nr. 19715. (Snekkersten Skotterup Sejlklub)

Kun skippere på både hjemmehørende i Snekkersten Havn kan blive klubmester.

Deltagergebyr skal indbetales inden første pointgivende mandagssejlads.

Kun både, der har indbetalt deltagergebyr og/eller foretaget gyldig tilmelding, medtages i resultatlisten.

Kalender for 2024

Mandag 23. april Kapsejladsmøde.
(gennemgang af regelsæt og kvalificeret gennemgang af almindelige kapsejladsregler, bl.a. vigeregler, hvornår man er på halse, regler ved mærkerundinger osv.)
Mandag 29. april 19:00 Træningssejlads.
Sejladsen afvikles som en normal mandagssejlads, men sejladsen indgår ikke i den samlede serie af sejladser mhp at finde klubmesteren, dvs. der tildeles ikke point.
Mandag 6. maj 19:00 Mandagssejlads.
Mandag 13. maj 19:00 Mandagssejlads.
Mandag 20. maj —– Ingen mandagssejlads, da det er 2. pinsedag.
Mandag 27. maj 19:00 Mandagssejlads.
Mandag 3. juni 19:00 Mandagssejlads.
Mandag 10. juni 19:00 Mandagssejlads.
Mandag 17. juni 19:00 Mandagssejlads.
Mandag 24. juni
-tidspunkt kommer senere
Distancesejlads.
Solen går først ned kl. 22:00, så det er lyst længe
………. Sommerferier.
Mandag 12. august 19:00 Mandagssejlads.
Mandag 19. august 18:30 Mandagssejlads.
Mandag 26. august 18:30 Mandagssejlads.
Solen går ned kl. 20:19, så husk at tjekke lanternerne
Mandag 2. september 18:30 Mandagssejlads.
Mandag 9. september 18:30 Mandagssejlads.
Mandag 16. september 18:30 Mandagssejlads.
Mandag 23. september 18:30 Mandagssejlads.
Lørdag 28. september
-tidspunkt kommer senere
Distancesejlads.
Efter sejladsen kåres klubmesteren.

 

 

Husk gyldig tilmelding for at blive medtaget i resultatlisten.

 

Oversigtsblad til brug i båden

Startprocedure:

Flag sættes før første varselsskud. Øverste flag er første mærke.

3 talstandere sættes for bane, som er trekant + pølse. Målgang efter 3. opkryds.

2 talstandere + rød eller grøn sættes for bane: Kryds + læns + kryds med angiven omsejlingsretning.

 

5 min. til start Varselssignal Signalflag A op 1 trut   
4 min. Til start Klarsignal Signalflag P op 1 trut   
1 min. Til start Et minut Signalflag P ned 1 langt trut   
Start Startsignal Signalflag A ned 1 trut   

 

Omstart:

En enkelt båd Signalflag X op 3 korte trut   
Alle både Lighedsstander 1 op 2 trut
Lighedsstander 1 skydes ned med 1 trut og 1 minut efter vil et nyt varselssignal blive afgivet.

 

Afkortning: Signalflag S op 2 trut  

 

Afslutning: Alle sejler mod havn   3 trut  

 

 

 

Banemærkerne ligger så de danner en regulær pentagon med 0,61 sm afstand.

Afstanden til diagonale mærker er 0,99 sm.

Mærke 1 ligger på samme position som tidligere, men øvrige mærker er drejet lidt ind mod kysten, så det gamle banekort er ikke mere retvisende.

Der er banelængder på 4,04 sm, 4,42 sm, 5,17 sm og 5,55 sm.

 

Grader, minutter, sekunder Grader, minutter Grader
Bredde Længde Bredde Længde Bredde Længde
SSS 1 56° 00’ 20” 12° 35’ 30” 56° 0,333 12° 35,500 56.005556 12.591667
SSS 2 56° 00’ 03” 12° 36’ 28” 56° 0,047 12° 36,463 56.000784 12.607713
SSS 3 55° 59’ 27” 12° 36’ 16” 55° 59,447 12° 36,273 55.990776 12.604558
SSS 4 55° 59’ 22” 12° 35’ 12” 55° 59,362 12° 35,194 55.989360 12.586567
SSS 5 55° 59’ 55” 12° 34’ 43” 55° 59,910 12° 34,716 55.998494 12.578500

 

I tilfælde af at mærke(r) er drevet eller er helt væk, vil dette blive meddelt på skippermødet forud for sejladsen og på VHF.

Snekkersten Skotterup Sejlklub

Mandags kapsejladser 2024

Man skal tilmelde sin båd til sejladserne, ved – én gang for alle inden vi starter sejladserne – at maile til Lasse Hinke (lasse@relevans.dk).
Tilmeldte fra Snekkersten er er automatisk også en del af ostekaravanen.

Og husk nu, at der ikke må være både på den gale side af startlinjen 1 minut inden start !!! og at kuskestart ikke er acceptabelt !!

Forårssæsonen slutter med en distancesejlads den 24. juni.

Vi genoptager sejladserne den 12. august kl. 19.00 og den 19. august rykker vi starten frem til kl. 18.30 af hensyn til mørkningen.

Sidste sejlads i høstsejladserne er den 28. september, og ligesom afslutning af første halvår var en distancesejlads, vil sidste sejlads også være en distancesejlads.

Vi sejler igen i år en trekantsbane med en pølse. Altså banen rundt én gang og derefter op, kryds til topmærket og tilbage i mål.

Der bliver sejlet efter Dansk Sejlunions handicapregler, og hvis din båd ikke har et målerbrev, bliver det højeste mål for bådtypen efter DS-tabel brugt.

Resultater for kapsejladserne vil blive lagt op på sejlklubbens facebookside.

Hvis der er spørgsmål – eller du mangler besætning, så mail eller ring til lasse@relevans.dk telefon 24 27 32 54.

 

Sejlerhilsener fra Erik og Lasse

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial