§ 1. Klubbens navn, hjemsted og mærke.

Klubbens navn er Snekkersten Skotterup Sejlklub. Dens hjemsted er Helsingør Kommune.
Klubbens mærke er 3S´er i en tovværksring.
Klubbens stander, der er en trekantet hvid dug, fremtræder mærkets 3S´eri rødt og tovværket i gult. Begge dele kantet med sort.

§ 2. Klubbens formål.

Klubbens formål er at:
• Fremme sejlsports aktiviteter på junior og senior niveau.
• Være samlingssted for sejlsportsinteresserede.
• Varetage fælles interesser vedrørende havneforhold.

§ 3. Medlemskab af organisationer.

Klubben er medlem af Dansk sejlunion, herunder Sundkredsen, samt Helsingør Sportsunion. Sejlklubben er undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4. Optagelse af medlemmer.

Aktive eller passive medlemmer af klubben kan optages efter bestyrelsens godkendelse. Begæring herom skal fremsendes skriftlig til klubben. Medlemmerne deles i seniorer og juniorer. Piger og drenge er juniorer til det 18. år. Det år hvor de fylder 18. år bliver de automatisk seniormedlemmer. Unge under 18 år, som ønsker optagelse som medlem, skal møde med forældres eller skriftlige samtykke.
Juniormedlemmer er pligtige til at følge det af klubben vedtagne reglement for juniorer.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen efter samme regler, som er gældende ved ændring af klubbens vedtægter. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 5. Kontingent.

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 6. Udmeldelse – Eksklusion.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til klubben, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Allerede indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 30 dage, kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende, såfremt restancen ikke er betalt.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance eller anden gæld til klubben, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin restance. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere er medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at alle bestyrelsesmedlemmerne er til stede og at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.
Medlemmet kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende generalforsamling.
I det tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver same majoritet, som ved ændring af vedtægter, jfr. § 15.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§ 7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamling er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Annoncering på klubbens hjemmeside kan anvendes.

På tilsvarende måde bekendtgøres dagsordenen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagne skal optages i dagsordenen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

§ 8. Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det foregående år.
3. Forelæggelse af regnskab for det foregående år til godkendelse samt budget for det aktuelle år.
4. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af den øvrige bestyrelses 3-5 medlemmer.
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes, ved simpel stemmeflertal, jfr. dog § 6, § 15 og § 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåde. Dog skal på begæring af 10 stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg foregå skriftlig, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11. Bestyrelsen.

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene. Bestyrelsen består af 5-7 personer, – formand, kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Genvalg kan finde sted. Listevalg kan ikke finde sted. Bestyrelsen er ulønnet.
Bestyrelsen er pligtig at udarbejde en Forretningsorden, som beskriver organisation/udvalg med tilhørende kompetencer – specifikt om disponering af omkostninger og andre forpligtigelser. Forretningsordenen skal tiltrædes skriftligt af alle nye bestyrelsesmedlemmer og af alle ved justeringer heraf. Vedtægter og opdateret Forretningsorden skal publiceres på www.sssejlklub.dk.

§ 12. Konstituering – Tegningsret.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med sekretær, seniorudvalgsformand og ungdomsudvalgsformand. En af de tre nævnte fungerer desuden som næstformand.
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, hvoriblandt formand eller næstformand, er til stede, jfr. dog § 6.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formand, næstformand og kassereren i forening.

§ 13. Regnskab.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Driftsregnskab og status skal afspejle opdeling i Junior og senior aktiviteter jævnfør gældende hovedkontoplan, som bestyrelsen kun kan ændre for regnskabsperiode(r) som følger en generalforsamling, hvor samlet forslag hertil er forelagt i forbindelse med dagsordenens punkt 3. Regnskab og budget.
Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskabet og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 14. Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisorerne skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15. Vedtægtsændringer.

Forandring af vedtægter kan ske såvel på en ordinær som en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 16. Klubbens opløsning.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, de ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes, der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til søsportslige formål.

Disse reviderede vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 27. 11. 1994, den 8. april 2018 og 14. juni 2018, samt 28. april 2019.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial