Formål

Snekkersten Skotterup Sejlklub er, for at tydeliggøre kvaliteten og sikkerheden i sejlerskolen, blevet certificeret af Dansk Sejlunion. Certificeringen er sket på baggrund af skolens tilrettelæggelse af sejlerskolen, instruktøruddannelse og sikkerhedsaspekterne ved sejlads og forebyggelse og håndtering af ulykker til søs.

Sejlerskolen er et tilbud til klubbens medlemmer om et grundlæggende kursus i navigation og praktisk sejlads i sejlbåd, vedligeholdelse af båd og udstyr samt sikkerhed til søs.

Sejlerskolen skal udbrede kendskabet til Snekkersten Skotterup Sejlklub og sejlsporten generelt. Skolen skal styrke interessen for at lærer at sejle og øge sikkerheden til søs.
Ved at deltage i Sejlerskolen kommer du på en naturlig måde ind i sejlklubben og klublivet. Du får mulighed for at deltage og engagere dig i sejlklubbens mange øvrige aktiviteter, og du vil få mange nye sejlerkammerater.

Undervisningen er tilrettelagt efter Dansk Sejlunions program for erhvervelse af duelighedsbevis ved søfartsstyrelsens kontrollerede “Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere“.

 

Et sejlerskolekursus består af to kurser;

Praktisk sejlads

Det er målet at bibringe eleverne færdigheder til at føre en sejlbåd på betryggende vis, samt bestride øvrige positioner (roller) ombord. Eleven skal lære vedligeholdelse af båd og udstyr samt uddannes i sikkerhed til søs og godt sømandskab.

Alle sejlerhold undervises efter Dansk Sejlunions skoleprogram, der som et minimum opfylder Søfartsstyrelsen krav til den praktiske duelighedsprøve. Et hold består normalt af tre elever og en instruktør.

Du kan tilmelder dig til sejlerskolen her. Du skal være medlem af sejlklubben for at tilmelde dig.

Sejlerskoleinstruktør

Det er vigtigt for sejlerskolen at have nogle dygtige instruktører med en stor sejlererfaring.

Instruktørerne skal – udover deres faglige kvalifikationer – kunne udvise autoritet og ansvarlighed, samt medvirke til et socialt sammenhold, således at der opnås et trygt og hyggeligt undervisningsmiljø.

Instruktørerne skal udover stor sejlererfaring have et godt kendskab til skolens pensum og sikkerhedspolitik, samt brugen af skolens undervisningsmateriale og undervisningsprogram.

Instruktørerne skal ikke alene udvise engagement overfor eleverne og sejlerskolen, men også interesse for deres egen udvikling gennem forsat uddannelse.

Instruktøruddannelse

Sejlerskolen vil primært rekruttere deres instruktører gennem videreuddannelse af egne elever eller klubmedlemmer. Således mener vi, at der opnås størst kendskab til instruktørerne, og derved skabes det bedste og mest homogene hold. Skolens leder godkender i samarbejde med de øvrige instruktører nye instruktører.

Instruktørerne skal være indehaver af duelighedsbevis og kunne demonstrere evnen til sikker håndtering af skolebåden. Instruktørerne skal besidde et godt kendskab til teorien og de praktiske øvelser i skoleprogrammet, og udvise et generelt godt sømandskab.

Instruktørerne opfordres stærkt til at deltage i de årlige DS arrangerede instruktørkurser.

Der afholdes mindst to årlige instruktørmøder, hvor sejlerskolekurset evalueres og erfaring udveksles med henblik på udvikling og forbedring af undervisningen.

Sejlerskolelederen skal i henhold til kravet om certificering som minimum hvert andet år deltage i DS Sejlerskoleseminar.

Sejlerskoleeleven

Al deltagelse i undervisning sker på eget ansvar. Erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende overfor skolens instruktører, sejlerskoleleder eller ledelsen af sejlklubben.

Snekkersten Skotterup Sejlklub er gennem Dansk Sejlunion dækket af en Idrætsulykkesforsikring.
Idrætsulykkesforsikringen er en forsikring, der dækker en gruppe af eller alle foreningsmedlemmer, hvis de kommer ud for en ulykke, mens de dyrker idræt eller under transporten til og fra en idrætsbegivenhed.

Et ulykkestilfælde defineres som ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”.
Idrætsulykkesforsikringen er kun et supplement til de private fritids- eller heltidsulykkesforsikringer, som anbefales for alle medlemmer.

Det forventes at eleven udviser interesse og ansvarlighed for undervisningen og overholder mødetider. Afbud til undervisning skal meldes i rimelig tid til instruktøren. Det aftales individuelt mellem elever og instruktører, hvordan der kommunikeres bedst sammen (e-mail, SMS, telefon).

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial