Derfor har vi opnået certificering !!

Vores sejlklub har i mere end 60 år kunnet tilbyde unge mennesker fra lokalsamfundet seriøs sejlsport med sociale og sportslige visioner, og vi er dygtige til at gi` de unge sejlere selvtillid og formidle sejlerkundskaber; både til de unge der sejler i teams og til dem der sejler i enmandsjoller. Desuden, har vi formået at opbygget et miljø for børn og unge, der gør at stadig flere har lyst til at prøve kræfter med sejlsporten. Der tiltrækkes børn og unge fra flere byer i området. Klubben har p.t. mere end 40 aktive unge sejlere, et antal som er vokset kraftigt de senere år. Målet er at etablere faciliteter, så mere end 60 unge sejlere kan tilbydes træning, lånejoller og ikke mindst omgivelser som lader klubben og klublivet være en naturlig del af deres hverdag.

SSSU tilbyder en bred vifte af aktiviteter og faciliteter til juniormedlemmerne.

I sejlsæsonen sejles hver tirsdag, hvor alle sejlere kan træne. Det drejer sig om nybegyndere, C- optimistsejlere, B- optimister og forhåbentligt A- optimister. Endvidere har FEVA og 29-er sejlere og endelig ynglingesejlere mulighed for at deltage, men der vil være fokus nye sejlere. Om torsdagen er der fokus på konkurrencesejlere i de samme jolle/bådtyper.

Disse målsætninger er godkendt af bestyrelsen.

På nuværende tidspunkt ejer ungdomsafdelingen følgende både:

 • Klubejede joller: 31 optimist joller, 5 Feva joller, 3 yngline, og 2 29`er joller,
 • Klubejede følgebåde: 1 ny RIB (gummibåd), 1 speedbåd, 1 motorbåd, og 1 mindre RIB (gummibåd) og en jolle med påhængsmotor. Bortset fra den nye RIB er alle følgebåde af ældre dato.

Forældrepolitik i SSSU

(Opdateret december 2015)

Der afholdes løbende forældremøder og minimum to gange om året; ét af møderne afholdes i forbindelse med sæson start. Forældrene informeres desuden på hjemmesiden, på mail og ved fællesspisningen. Der informeres særskilt om alle aktiviteter på email og uformel kontakt forgår mellem medlemmer via facebook.

Arbejdet i Snekkersten Skotterup Sejlklub Ungdomsafdeling (SSSU)  hviler på frivilligt arbejde. Vi er derfor afhængige af hjælp fra forældrene, både de forældre, der ikke er medlem og dem som er medlem af klubben.

Der lægges vægt på at inddrage forældrene i Ungdomsafdelingens arbejde. Dermed menes  i sejladstræningen, hjælp på jollepladsen ved til- og afrigning, som brovagt og som hjælpetræner i det omfang evnerne rækker samt i forbindelse kapsejladser. Det forventes at forældrene hjælper alle sejlere. Ligeledes skal forældre inddrages i både den daglige vedligeholdelse af bådene, udstyr og jollepladsen samt arbejdsdage i start og slutningen af sæsonen. Forældre, børn samt teenage medlemmer opfordres desuden til at medvirke til afholdelse af Sejlklubbens stævner og to årlige havnefester; Sct Hans fest og den årlige havnefest i august.

Vi lægger også vægt det sociale islæt, derfor arrangerer vi ofte fællesspisning efter træningen om mandagen og tirsdagen. Det er forældrene der på skift laver mad i sejlklubbens køkken, eller vi tænder grillen på terrassen. Forældre og søskende er meget velkomne til at deltage i det sociale liv, herunder spisningen og ved at få en kop kaffe, mens børnene sejler.

Nye forældre får information om ungdomsafdelingen med en henvisning til vores Informations folder og SSS hjemmeside, hvor der findes udbydende oplysninger samt indmeldelsesblanket.

De forældre, som er vant til at komme i sejlklubben, skal tage godt imod nye sejlere og forældre og hjælpe med informationer og praktiske gøremål.

Forældrene opfordres til at deltage i Ungdomsafdelingens arrangementer i form af transport, opsyn, forplejning, aktivitets tilrettelæggelse og vedligeholdelse af materiale.

Forældrene opfordres til i videst muligt omfang at tage med deres børn, til udenbys stævner, lejre eller lignende.

Når man som forældre er til udenbys stævner mv. er man ambassadør for SSSU. Derfor forventer vi, at man følger stævneledelsens anvisning og regler, dvs. holde sig udenfor baneområdet, undlade at coache sit eget barn, udvise godt sømandskab, rydde op efter sig og i øvrigt udvise almindelig høflighed samt ordentlig opførsel.

Hvis trænere eller forældre låner sejlklubbens følgebåde kræver vi, at man har minimum speedbådscertifikat eller duelighedsbevis, har sejlererfaring og man er blevet instrueret i håndteringen af den båd, man låner. Lån af følgebåde kræver altid særlig aftale. Efter lånet skal båden afleveres i ordentlig stand med fuld tank.

Forældrene opfordres til at støtte barnet i at sejle efter ungdoms sikkerhedsregler samt søsportens 10 sikkerhedsråd:

 1. Lær at svømme
 2. Lær at sejle
 3. Lær søens færdselsregler (søvejsregler)
 4. Hold båden i orden
 5. Hold udstyr og redningsmidler i orden
 6. Undersøg vejrforholdene
 7. Vis hensyn over for store skibe
 8. Ved kæntring – bliv ved båden
 9. Bland ikke spiritus og søsport
 10. Giv ikke anledning til uro – ring hjem.

Det er desuden forældrenes pligt at sørge for, at børnene er forsvarligt klædt på, dvs. iført redningsvest og ordentligt tøj ifølge vejr forhold .

Træner i SSSU

(opdateret december 2015)

Dette dokument beskriver de forhold som Ungdomsafdelingen, Snekkersten Skotterup Sejlklub tilbyder deres frivillige trænere (såvel som aflønnede gæste trænere), samt de krav, der stilles til trænerne. Dokumentet er også et tillæg til de evt. kontrakter, som SSSU indgår med trænere.

Formål

De overordende mål for vores trænere er at uddanne og træne juniorsejlere i alderen 8 – 18 år, således at de bibringes en grundlæggende glæde ved det at sejle, samt at de får både viden og færdigheder omkring sejlads generelt. Sejlerne skal af trænerne præges med sunde holdninger til sejlads med fokus på sejlerglæde, godt kammeratskab, sikkerhed og fairness.

Junior sejlerne skal efter interesse bibringes viden og færdigheder vedr. deltagelse i kapsejlads og opfordres til at deltage i stævner.

Hvem kan blive træner?

I princippet kan alle kvalificerede personer blive engageret som træner i SSSU. Vi foretrækker dog personer med dokumenteret erfaring som jollesejler (optimist, Feva, 29er, Zoom, eller andre tilsvarende joller).

Trænerne ansættes af Ungdomsudvalget under ledelse af Formanden for Ungdomsudvalget, og i tæt samarbejde med de øvrige trænere.

Hvilke vilkår tilbyder vi?

Du får mulighed for at få dit eget ugentlige hold af unge sejlere, som du bliver ansvarlig for, evt. i samarbejde med en anden træner. Du får rimelig stor frihed m.h.t. at planlægge og gennemføre træningen (se dog kommentarer nedenfor omkring DS Diplomskolen). Fordelingen af trænere på de enkelte hold aftales for en sæson ad gangen.

Du får også mulighed for at komme med til stævner og coache dine sejlere på vandet. Der er dog ikke noget krav om, at du skal deltage i bestemte stævner. Vi aftaler fra stævne til stævne, hvilke trænere der tager med.

Du får også mulighed for at gennemgå Dansk Sejlunions træneruddannelse. Alle kursusgebyrer betales af SSSU.

Du får desuden mulighed for at tjene en skilling, mens du beskæftiger dig med din hobby. Al aflønning sker under overholdelse af gældende dansk lov (indtægt udbetales som A-indkomst og opgives til Skat, der beregnes feriepenge, osv.). Aflønning sker pr. træningstime jf. lønsatser beskrevet i separat dokument.

Når du fungerer som træner for klubben, er du dækket af Danmarks Idrætsforbunds kollektive forsikringer som beskrevet på http://www.idraettensforsikringer.dk/.

Hvilke krav stiller vi?

Pålidelighed

Det er meget vigtigt for os, at du kommer og træner på de tidspunkter, vi har aftalt. Vi forventer at du møder ca. 10-15 minutter før skippermødet.

Generelt kommer du selvfølgelig til tiden, så sejlerne ikke skal stå og vente på dig. Hvis du en sjælden gang bliver forsinket, ringer du snarest muligt til holdlederen, så han/hun ved, at du er på vej.

Hvis du bliver syg eller på anden vis bliver forhindret i at møde, giver du besked i så god tid som muligt, så vi har en chance for at finde en afløser.

Din egen uddannelse

Du skal løbende gennemgå Dansk Sejlunions serie af instruktør- og træner-kurser, startende med ”Instruktør I” som du tager så hurtigt som muligt, efter du er startet som træner. Det næste kursus ”Instruktør II” tager du så året efter, og så fremdeles. SSSU betaler kursusgebyrerne til DS.

Du skal også tage enten et speedbådskursus eller et duelighedsbevis, da dette er et lovkrav for at du kan sejle vores gummibåde. Du skal desuden efteruddannes og godkendes af en person fra Ungdomsafdelingen til at sejle netop vores gummibåde. Du skal aflevere en kopi af dit spedbådskørekort eller duelighedsbevis til den ansvarlige for vores motorbåde.

Børneattest

Alle fritidsorganisationer skal jf. loven indhente en såkaldt børneattest på alle ledere og trænere, som har direkte kontakt med børn under 15 år. Du skal give dit skriftlige samtykke til at vi indhenter disse oplysninger hos politiet. Hvis du ikke ønsker at gøre dette, kan vi desværre ikke ansætte dig som træner.

Flere oplysninger kan læses på https://www.borger.dk/Emner/politi-retsvaesen-forsvar/politi/Sider/boerneattester.aspx.

Træningsplan

Vi benytter Dansk Sejlunions ”Diplomskolen” i vores træning, og det skal du også gøre. Der er ikke noget krav om, at du slavisk skal overholde den rækkefølge som de enkelte færdigheder er stillet op i, men vi har en forventning om, at alle sejlere får mulighed for at få udstedt et diplom for hvert halvår de sejler.

Du skal så vidt muligt afholde skippermøde både før og efter sejlads. Før sejlads skal du sikre dig at sejlerne ved, hvad målet er med dagens træning. Efter sejlads skal du samle op på det, I har været i gennem under dagens sejlads og give sejlerne feedback.

Sikkerhed på vandet

Du er ansvarlig for dine sejleres sikkerhed på vandet. Derfor er der heller ingen af dine sejlere, der sejler ud uden sejlervest eller ordentlig påklædning der passer til vejret. Du er i din fulde ret til at beordre dem til at blive på land, hvis de ikke kan/vil overholde dette.

Du sørger også for at få en radio med ud og at få checket, at den virker inden du sejler ud.

Et godt eksempel

Du bliver næsten helt sikkert et forbillede for de unge sejlere, og hvad du gør vil de også gøre. Dette stiller nogle krav til dig og din personlige fremtræden.

 • Du er altid selv iført svømmevest/redningsvest, når du er på vandet.
 • Du holder en god, positiv og ordentlig tone overfor sejlerne. Du må gerne være kontant og klar i din kommunikation, men du nedgør og ydmyger ikke sejlerne.
 • Sejlerne skal dog også lære at det er træneren der bestemmer, og når træneren siger at de skal gøre noget (eller lade være med at gøre noget), så skal de rette sig efter det.
 • Du lærer sejlerne at have respekt for sejladsreglerne, og at det ikke er i orden at ”snyde”, selvom det måske kan betale sig i en kapsejlads. Vi ønsker, at vores sejlere forstår at sejlads skal være fair, og at de skal optræde fair overfor andre.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial