Ordinær generalforsamling

Søndag den 26. november 2017 kl. 11:00 i klubhuset

 

Dagsorden:

I henhold til vedtægterne
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab for 2016 til godkendelse, samt budget for 2018.
 4. Behandling af indkomne forslag – se nedenfor *)
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingenter og brugergebyr, som hidtil, pristalsreguleres efter nettoprisindekset, september til september.
 6. Valg af formand – bestyrelsen foreslår Jørn Grankvist
 7. Valg af kasserer –  p.t. vacant, motiveres ved mødet
 8. øvrige 3 medlemmer. Bestyrelsen foreslår Michael Melbye (formand for ungdomsudvalget), Jacob Hoffmann-Petersen og Erik Magius. Michael Melbye er indstillet af Ungdomsafdelingen på det årlige møde med ungdomssejlerne og deres forældre.
 9. Valg af 1 Suppleant til bestyrelsen – bestyrelsen foreslår André Stokholm
 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Peter Tversted og Peter Bang, som begge modtager genvalg.
 2. Eventuelt

*)Forslag fra Per Reinholdt har været forelagt bestyrelsen:

Motivering af forslag til supplering af vedtægter

SSS har over ca 25 år udviklet sig positivt og trinvist med en klar struktur og fast styring af aktiviteter og økonomi – det meste baseret på retningslinjer tilbage fra 1970’erne. Disse er ikke afspejlet i vedtægterne.

Denne ”mangel” vil jeg derfor foreslå generalforsamlingen at afhjælpe. Rent teknisk som 2 tilføjelser til eksisterende paragraffer:

 • 11. Bestyrelsen
Efter første punktum indsættes:
”Bestyrelsen er pligtig at udarbejde en Forretningsorden, som beskriver organisation/udvalg med tilhørende kompetencer – specifikt om disponering af omkostninger og andre forpligtigelser. Forretningsordenen skal tiltrædes skriftligt af alle nye bestyrelsesmedlemmer og af alle ved justeringer heraf. Vedtægter og opdateret Forretningsorden skal publiceres på www.sssejlklub.dk
 
 • 13. Regnskab
Efter andet punktum indsættes:
”Driftsregnskab og status skal afspejle opdeling i Junior og senior aktiviteter jævnfør gældende hovedkontoplan, som bestyrelsen kun kan ændre for regnskabsperiode(r) som følger en generalforsamling, hvor samlet forslag hertil er forelagt i forbindelse med dagsordenens punkt 3. Regnskab og budget”

Det reviderede regnskab for 2016 finder du  her.

Efter generalforsamlingen byder sejlklubben på silde- og ostebord.